نام کالا، برند و یا دسته مورد نظر خود را جستجو کنید...

موضوعات راهنما

لغو عضویت

لغو عضویت

متاسفانه ممکن است اتفاق بیفتد که یک عضو می خواهد حساب کاربری خود را ببندد. در پائین راهنمای لغو عضویت noem.ir است.


شما می توانید عضویت خود را در هر زمان توسط پست الکترونیکی از آدرس ایمیل ذخیره شده در نوام یا از طریق تلفن لغو کنید. شرایط برای خاتمه عبارتند از:
 

  • (حساب صفر باشد)تعادل حساب متعادل 
  • هیچ خرید یا فروش باز نباشد